Att göra i riksdagen-listan

Skapad: 2010-11-10
Ändrad: 2014-08-28

Att göra i riksdagen-listan
 • Här kommer en kontinuerligt växande lista på sådant som jag vill verka för i vår riksdag, om jag till äventyrs hamnar där.
  Min ambition är att vara en tämligen radikal grön kraft i de beslutande organen, för att verkligen göra skillnad.

  Jag kommer att fylla på med mer uttömmande beskrivningar av varje strävan, men här kommer i alla fall en ganska rejäl lista:


  * Minskad skatt på arbete och högre moms på resursförbrukande och miljöstridig konsumtion, kombinerat med skatt på naturresursuttag.

  * Mer progressivitet i kvarvarande inkomstbeskattning. Lär av Finland.

  * Ekonomisk grundtrygghet för alla.

  * Beskatta finanssektorn, t ex genom transaktionsskatter.

  * Långsiktigt hållbar livskvalitet istället för BNP som välfärdsmått.

  * Ta fram indikatorer och mäta graden av självförsörjning, så att mål kan sättas för en ökning.

  * Varje kommun ska ha en extern, oberoende och professionell revision som granskar verksamheten.

  * Komma igång med kärnkaftsavvecklingen.

  * Spårkomplettering för östlig kustjärnväg Karlskrona – Stockholm.

  * Fördela om så att tågbiljetter blir billigare medan flygbiljetter blir dyrare.

  * Upphöra med konkurensutsättningen av SJ.

  * Robust, klimatsäkert och energieffektivt järnvägssystem för hela Sverige.

  * Rusta upp försvaret - civilt och med icke-våld.

  * Omedelbart totalstopp för svensk vapenexport.

  * Förbättra förutsättningarna för framtida välfärd genom invandring.

  * Tidigare åtgärder för integration.

  * Bättre producentansvar utan FTI, sortering i materialströmmar, så att vi kan få bättre fungerande återvinningsstationer med lokalt ansvar, men med fortsatt betalningsansvar från förpackningsproducenterna.

  * Ändra så att slam inte räknas som avfall i lagstiftningen, utan istället knyts organisatoriskt till avloppsreningsverken.

  * Moratorium för nya köpcentra, stopp i fem år, sedan krav på kommunala handelsstrategier som planerar för transportoptimering.

  * Landsbygdssatsning på biogas och ekonomiska incitament för närproduktion och närservice, genom bl a produktionsstöd ex biogascertifikat (motsvarande elcertifikat) som ger 20-25 öre extra per kwh så att det blir lönsamt att producera gas på lantbruk.

  * Återställa och öka skatten på handelsgödsel.

  * Subventioner för biogödsel.

  * Investeringsstöd för småskalig biogasproduktion.

  * Förbud mot förbränning av matavfall – stöd för rötning.

  * Införa differentierad förbränningsskatt på avfall, efter fraktionens renhet.

  * Kustmiljösatsningar - utan att ta från pengar till biologisk mångfald.

  * Öka tillsynen av vandringshinder för fisk parallellt med hjälp att sätta igång befintliga småskaliga vattenkraftverk.

  * Lag om krav på elnätsinnehavare att koppla in enskilda elproducenter med nettomätning.

  * Lägga den finansiella infrastrukturen i statlig regi.

  * Förbud mot ocker.

  * Utveckla medborgarinflytandet; mer blandning av direkt och representativ demokrati.

  * Ett mer solidariskt pensionssystem, utan aktiespekulation.

  * Krav på positiva placeringskriterier för placering av offentliga medel.

  * Stöd till kommuner som erbjuder räntefri skuldsanering.

  * Stegvis införande av studiestödssystem utan räntor.

  * Krav på ökad punktlighet i tågtrafiken.

  * Ökad forskning kring praktisk användning av bränsleceller.

  * Förbud mot trålfiske i svenska vatten.

  * Krav på att fiskebåtar landar hela sin fångst.

  * Ta bort den nya lagstiftningen som gör att säkerhetskopior från elektronisk information inte anses vara allmänna handlingar och därmed inte kan bli offentliga.

  * Motverka samhällets paranoida övervakning av medborgarna.

  * Avkriminalisera fildelning för icke-kommersiellt bruk.

  * Bort med FRA, IPRED och signalspaning i kabel.

  * Ekonomiska morötter för ansvarstagande företag vad gäller ökad jämställdhet.

  * Återinrätta en djurskyddsmyndighet.

  * Ta bort skattesubventioner för hushållsnära tjänster och ROT-avdrag, för att istället använda ekonomiska bidragssystem eller momssänkningar som inte särskilt gynnar dem med arbetsinkomst när och om vi vill stimulera någon del av marknaden.

  * Absolutely NoOil 2030.

  * Åstadkomma en växling så att grön el generellt kostar mindre än annan el.

  * Hej då GMO.

  * Avveckling av minkfarmer.

  * 4 dagars arbetsvecka.

  * Hårdare tag mot gifter i matproduktionen. Stöd till ekologisk omställning.

  * Barnkonventionen ska bli lag i Sverige