Överklagande av kommunens bedömning

Skapad: 2011-05-18
Ändrad: 2011-05-19

Överklagande av kommunens bedömning

 • Kalmar 2011-05-17

  Till
  Länsstyrelsen i Kalmar län


  Överklagande av Kalmar kommuns bedömning att överklagande inkommit för sent

  Kalmar kommun har lämnat en bedömning om huruvida mitt överklagande av ett kommunalt fullmäktigebeslut från den 31 januari 2011 kommit in i rätt tid eller ej.
  När man i yttrandet anger att det ska avvisas då det kommit in för sent underlåter man att informera om att det överklagade beslutet ännu inte vunnit laga kraft.

  Mitt överklagande lämnades till Förvaltningsrätten i Växjö inom den klagotid som ges innan beslut vinner laga kraft, närmare bestämt den 6 mars 2011, vilket var mindre än tre veckor efter att fullmäktigeprotokollet justerats och anslagits.
  I och med att jag har begärt prövning i en högre instans har beslutet inte vunnit laga kraft, varför det heller inte föreligger något hinder att begära prövning i den instans som Förvaltningsrätten nu hänvisar till och menar är den rätta för besvärsärendet.

  Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att det är Länsstyrelsen som ska pröva mitt överklagande, eftersom de anser att beslutet inte ska laglighetsprövas som ett sedvanligt fullmäktigebeslut, utan granskas som en detaljplanefråga genom förvaltningsbesvär. Man skriver den 14 april 2011 att: ”kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan inte kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning. Det kan däremot överklagas som förvaltningsbesvär hos länsstyrelsen.”
  Jag har därför, kort efter Förvaltningsrättens yttrande, tillställt Länsstyrelsen just det överklagande som jag ingav till Förvaltningsrätten.
  Att jag vänder mig till Länsstyrelsen sker alltså på direkt uppmaning och utgör fortsättningen på en redan påbörjad process för ett överklagande som inlämnats i rätt tid.

  Kalmar kommun förbiser och utelämnar alltså i sitt yttrande de omständigheter som gör att det överklagade fullmäktigebeslutet ännu inte vunnit laga kraft, vilket visar att invändningen om att det nu förflutit mer än tre veckor sedan fullmäktige behandlade ärendet inte är relevant.

  Skulle Länsstyrelsen trots detta anse att man inte fått in överklagandet inom klagotiden begär jag mot bakgrund av ovanstående förklaring återställan av försutten tid, så att det kommunala beslutet från 31 januari 2011 inte helt undandras alla möjligheter till prövning.

  Jag emotser också möjligheten att vid eventuell oklarhet få lämna ytterligare klargöranden.


  Dag som ovan


  Jonas Löhnn