Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

Skapad: 2011-05-30

Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

 • Kammarrätten i Jönköping 2011-05-20 Mål nr 1623-11

  ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
  Förvaltningsrätten i Växjös beslut den 14 april 2011 i mål nr 777-11

  SAKEN
  Avvisning av överklagande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); fråga om prövningstillstånd

  BESLUT
  Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

  SKÄL
  Ett överklagande av en förvaltningsrätts avgörande i sådant mål som nu är i fråga får prövas av kammarrätten endast om kammarrätten meddelat prövningstillstånd. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av högre rätt, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

  Kammarrätten finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram.