Högsta förvaltningsdomstolen nästa

Skapad: 2011-05-30

Högsta förvaltningsdomstolen nästa

 • Överklagande av beslut i Kammarrätten 2011-05-30

  Till
  Högsta Förvaltningsdomstolen


  Överklagande av beslut (Mål nr 1623-11)

  Jag vill överpröva Kammarrättens avgörande från den 20 maj 2011 att inte bevilja prövningstillstånd för mitt överklagande av Förvaltningsrätten i Växjös beslut den 14 april 2011 i mål nr 777-11.

  Jag har överklagat ett kommunalt fullmäktigebeslut till Förvaltningsrätten i Växjö. Fullmäktigeärendet är till sin form ett detaljplaneärende, men i dess genomförandebeskrivning fanns ett kommunalt finansieringsåtagande med som kommunfullmäktigeledamöterna nekades möjlighet att ställa yrkanden om och som var uppenbart bristfälligt berett.

  Att jag vände mig till Förvaltningsrätten berodde på att jag uppfattar den del av beslutet som jag överklagat som ett ämne för laglighetsprövning, och inte som en del av detaljplanen.
  Om ingen instans kan ta upp ett sådant ärende saknas skydd för de allmänna intressen som kan åsidosättas utan demokratiskt inflytande från de folkvalda, när nya kommunala åtaganden kan beslutas om och vinna laga kraft genom att läggas till som genomförandehandlingar i en detaljplan.

  Detta borde föranleda en rättslig prövning och jag anser att Kammarrätten borde ompröva Förvaltningsrättens beslut, då den dels föreligger saklig anledning till ändring av beslutet och dessutom rimligen kan ha vikt för framtida rättstillämpning.

  Samtliga mina tidigare inlagor i ärendet bifogas.


  Dag som ovan

  Jonas Löhnn