Länsstyrelsen vill inte pröva överklagandet

Skapad: 2011-07-14
Ändrad: 2011-07-15

Länsstyrelsen vill inte pröva överklagandet

 • Länsstyrelsen Kalmar län 2011-06-27

  Överklagande av beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Gasten 1 m.fl.

  BESLUT
  Länsstyrelsen avvisar överklagandet

  GÄLLANDE BESTÄMMELSER
  Enligt 23 § Förvaltningslagen (1986:22) skall skrivelse om överklagande ha inkommit till den myndighet som har meddelat beslutet senast tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om skrivelsen har inkommit för sent skall den avvisas (24 §).

  Enligt 30 § får avvisningsbeslutet i den högre instansen inte överklagas.

  MOTIVERING
  Kommunledningskontoret i Kalmar kommun beslöt den 6 maj 2011 att avvisa Jonas Löhnns överklagande av fastställande av detaljplan för Gasten 1 m.fl fastigheter därför att det hade inkommit för sent.

  I skrivelse som inkom till kommunen den 20 maj 2011 överklagar Jonas Löhnn avvisningsbeslutet och menar att har överklagat detaljplaneärendet i rätt tid.

  Av handlingarna i ärende framgår att kommunfullmäktige antog detaljplanen genom att fastställa detaljplanebeslutet den 31 januari 2011. Justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 14 februari 2011och sista dag för överklagande var den 7 mars 2011.

  Överklagandeskrivelsen inkom till länsstyrelsen den 2 maj 2011 och har således kommit in för sent.

  Jonas Löhnn anger att han har sänt in överklagandet den 6 mars 2011 till Förvaltningsrätten i Växjö och att det medför att beslutet inte kunnat vinna laga kraft utan att överklagandet skett i rätt tid.

  Länsstyrelsen har begärt in uppgifter om detta ärende från Förvaltningsrätten i Växjö, Mål 777-11. Ärendet avser en begäran om laglighetsprövning som Förvaltningsrätten avslog den 14 april 2011. förvaltningsrätten motiverade sitt beslut med att antagandet av detaljplan inte kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning. Beslutet kan däremot överklagas som förvaltningsbesvär os länsstyrelsen.

  Det överklagande som Jonas Löhnn anger ska avse överklagande av detaljplan som lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö den 6 mars 2011 var alltså en begäran om laglighetsprövning och således en helt annan parallell process än den som avser förvaltningsbesvär enligt plan- och bygglagen. Något överklagande i rätt tid som avser detaljplanen för Gasten 1 m.fl fastigheter har således inte inkommit.

  Överklagandet ska därför avvisas.

  Detta beslut får enligt 30 § förvaltningslagen inte överklagas.