Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte ärendet

Skapad: 2011-07-15

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte ärendet

 • Högsta förvaltningsdomstolen 2011-07-06


  ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
  Kammarrätten i Jönköpings beslut den 24 maj 2011

  SAKEN
  Avvisad talan; fråga om prövningstillstånd

  HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT
  Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

  SKÄLEN FÖR BESLUTET
  För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd ges av två skäl. Det första är att ett avgörande i målet är viktigt för ledning av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Bestämmelserna om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291).

  Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.