Beslut: Vidare till Kammarrätten

Skapad: 2011-09-03
Ändrad: 2011-10-08

Beslut: Vidare till Kammarrätten

 • Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2011-08-29 Mål nr P 2871-11

  ÖVERKLAGAT BESLUT
  Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2011-06-27, ärendenr 403-2860-11

  SAKEN
  Antagande av detaljplan för fastigheten Gasten 1 m fl i Kalmar kommun, nu fråga om avvisning

  BESLUT
  Överklagandet avvisas.

  Ärendet överlämnas till Kammarrätten i Jönköping för prövning av återställande av försutten tid.


  BAKGRUND
  Kommunfullmäktige i Kalmar kommun beslutade den 31 januari 2011 att anta detaljplan för Gasten 1 m.fl. Justering av kommunens protokoll tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 14 februari 2011. Sista dagen för överklagande var den 7 mars 2011. Den 7 mars 2011 inkom ett överklagande från Jonas Löhnn till Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten beslutade den 14 april 2011 att inte ta upp överklagandet till prövning då ett beslut att anta detaljplan inte kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning. Jonas Löhnn överklagade då kommunfullmäktiges beslut till länsstyrelsen. Överklagandet inkom till länsstyrelsen den 2 maj. Länsstyrelsen överlämnade ärendet till kommunen för prövning om det inkommit i rätt tid.
  Kalmar kommun beslutade den 6 maj 2011 att avvisa Jonas Löhnn's överklagande med motiveringen att överklagandet inkommit för sent. Jonas Löhnn överklagade Kalmar kommuns beslut till länsstyrelsen som den 27 juni 2011 beslutade avvisa överklagandet.

  YRKANDEN M.M.
  Jonas Löhnn har överklagat länsstyrelsens beslut och, som det får förstås, yrkat att hans överklagande ska anses ha kommit in i rätt tid och därmed tas upp till prövning. Jonas Löhnn har anfört i huvudsak följande. Jag upplever mig ha blivit vilseledd. Trots att jag till punkt och pricka följt varje instruk tion, och agerat exakt så som påbjudits från kontaktade myndigheter, har mitt överklagande förvägrats prövning. Länsstyrelsen i Kalmar vill med hänvisning till att överklagandet kommit in för sent avstå från att pröva mina formella invändningar mot ett kommunalt fullmäktigebeslut. Jag anser att en sådan prövning bör göras eftersom jag lämnat mitt överklagande inom den tid som lagen föreskriver. Man tar emellertid varken hänsyn till lagtexten i sin helhet eller den viktiga del av mitt yttrande, där jag även framställer en begäran om återställelse av försutten tid - något som länsstyrelsens beslut och motivering inte ens omnämner.

  Mitt överklagande lämnades nämligen inom den stipulerade treveckorsperioden, till den myndighet som vanligen behandlar överklaganden av kommunala fullmäktigebeslut - förvaltningsrätten. Det överklagande som tillsänts länsstyrelsen är exakt samma överklagande som jag lämnat till förvaltningsrätten. Ändå anser länsstyrelsen att det är ett helt annan parallell process än den som avser förvaltningsbesvär enligt plan- och bygglagen. Om länsstyrelsens utlåtande vore korrekt skulle jag givetvis valt ha att inkomma med de två olika besvärsskrivelserna samtidigt.

  Anledningen till att jag inte genast vände mig till länsstyrelsen var att jag följde Kalmar kommuns information som underrättar medborgarna om hur man överklagar ett kommunalt beslut. Denna finner man på Kalmar kommuns hemsida. Där beskrivs vilken instans man ska vända sig till för överklaganden av kommunala beslut, på följande sätt: "Vill du överklaga ett kommunalt beslut ska du skriva till förvaltningsrätten i Växjö (f.d. länsrätten). Ange vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter du stödjer dig på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Kommunens anslagstavla finner du i Stadshusets entré."

  Jag följde alltså den anvisning som kommunen ger och vände mig i rätt tid till förvaltningsrätten. I kommunens information framgår också följande: "Förvaltningsbesvär är ett överklagande enligt förvaltningslagen (exempelvis bygglov och försörjningsstöd). Enligt denna lag får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått dig emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. Överklagandet ska lämnas direkt till kommunen enligt den besvärshänvisning du fått tillsammans med beslutet, senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet."

  Här framgår att jag, som inte berörs som boende i närheten av planområdet och tidigare inkommit med invändningar, inte kan överklaga ett detaljplaneärende. Utifrån den informationen fanns det inte möjlighet för mig att lämna ett förvaltningsbesvär. Först senare har jag på egen hand tillägnat mig informationen att den inskränkning av rätten att överklaga detaljplaner, som kommunen informerar om, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap. 10 § punkt 2 inte gäller om överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning. Och det är ju vad mina invändningar handlar om. Denna inskränkning framgår emellertid inte av den besvärshänvisning som kommunen ger.
  Mitt överklagande hamnade alltså först hos fel instans beroende på att jag gjorde som kommunens information påbjöd. Om detta ledde fel måste det således bero på att besvärshänvisningen är bristfällig eller felaktig.

  Det lagrum som länsstyrelsen hänvisar till, 24 § förvaltningslagen (1986:223), innehåller i stycke två och tre, vilka länsstyrelsen inte berör, undantag från de tre veckornas överklagandetid: "Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit till den myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skriveslen kom in till den högre instansen."

  Dessa undantag måste anses vaar tillämpliga för mitt överklagande.
  Lagstiftarens intention var uppenbart inte att försätta enskilda i en situation där myndigheter underlåter prövning, när man utan egen förskyllan passerat tidsutdräkten för ett överklagande. Andra myndigheter tillämpar motsvarande regelverk som t.ex. Försäkringskassan.

  Ett beslut som överklagats i behörig ordning vinner inte laga kraft förrän den rättsliga prövningen är avslutad. Mitt överklagande 6/3 rörde ett beslut om ett kommunalt finaniseringsåtagande som inte tillkommit i rätt ordning, när det endast togs upp i en bilaga till ett detaljplaneärende - en bilaga som fullmäktigeledamöterna inte tilläts lägga yrkanden om.
  Jag uppfattar personligen inte mina besvär som gällande själva detaljplanefrågan, och hade inte upplysts om att det fanns undantag från regeln att detaljplaner endast kan överklagas av pesoner i planens geografiska närhet vilka lämnat synpunkter under utställningsskedet. Förvaltningslagen 4 § anger att "om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta." Detta skedde förvisso, men först efter fem veckor efter att jag inkommit med min i rätt tid lämnade verklagande. Under denna tid - liksom vad som för närvarande gäller - har alltså fullmäktiges beslut inte kunnat vinna laga kraft, eftersom det varit föremål för bedömning hos högre instans.

  Med anledning av vad jag ovan beskriver menar jag att det finns två fullgoda skäl varför länsstyrelsens avvisande av mitt överklagande ska anses felaktigt:
  1. Överklagandet inkom i rätt tid, men till vad som visade sig vara fel myndighet. Förvaltningsrätten menar att länsstyrelsen är rätt instans för vad de ansåg vara ett förvaltningsbesvär och avstod därför från att göra en laglighetsprövning. Eftersom överprövning av fullmäktigebeslutet hade begärts har det inte vunnit laga kraft och bör därför fortfarande kunna prövas.
  2. Om så fordras måste jag kunna anses ha giltiga skäl till återställande av försutten tid, då jag följt de besvärshänvisningar jag fått och inkommit med mina inlagor inom besvärstiden. Att kontaktade myndigheter - och inte jag som klagande - är orsak till ett sent överklagande borde räcka som giltig ursäkt.


  SKÄL FÖR BESLUTET
  Som framgår av 30 § förvaltningslagen samt länsstyrelsens beslut, kan länsstyrelsens beslut inte överklagas. Överklagandet ska därför avvisas.

  I överklagandet har Jonas Löhnn begärt återställande av försutten tid. Enligt bestämmelserna i 8 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar är det kammarrätten som prövar ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande till en förvaltningsmyndighet. Ärendet ska därför överlämnas till Kammarrätten i Jönköping.