Brev till styrelsen för Kalmar Airport AB

Skapad: 2010-08-20
Ändrad: 2010-11-11

Brev till styrelsen för Kalmar Airport AB

 • Kalmar 2010-08-07

  Brev till övriga styrelseledamöter i Kalmar Airport AB

  Kära medledamöter!

  Jag har under den här mandatperioden haft ett flertal trevliga och givande styrelsemöten med er. Jag uppskattar öppenheten i samtal, respekten för olikheter i åsikt och jag tycker att vår personal, inte minst VD Hans Hjertonsson, jobbar seriöst och förtroendeingivande med såväl drift som ekonomi.
  Även miljöfrågorna har fått gott gehör, i en verksamhet som ju egentligen är närmast omöjlig att försvara utifrån hållbarhetssynpunkt.

  Under senaste året har jag deltagit sparsamt på våra möten, eftersom de oturligt ägt rum nästan konstant på samma tider som KSRR:s sammanträden, vilka jag måst prioritera eftersom jag där är styrelseordförande.
  Jag har sedan kommunen tog över verksamheten från Luftfartsverket betonat att den inte får bli en ekonomisk fågelunge i det kommunala boet. Som ett sunt företag ska den klara sig undan förlust genom att ta fullt ut betalt av sina kunder, och inte subventionera flygverksamheten med skattemedel eller koncernbidrag från allmännyttiga kommunala bolag.
  Det finns en hel rad bärkraftiga argument för en sådan hållning, men när jag framfört dem har de inte precis välkomnats från verksamheten. Det handlar om såväl miljö, energi och omställning, som om ekonomi, fördelning och långsiktighet.

  Det kapital som Luftfartsverket sköt till vid övertagandet är nu i det närmaste slut. Utifrån allmänna antaganden om flygets regionala betydelse drar vår VD nu i media slutsatsen att så länge det inte årligen är 500 000 flygresenärer kommer det att bli underskott och behov av att få ta del av allmänna medel. Idag är passagerarna ca 150 000 personer varje år, och uppenbarligen finns inga tankar på att det är de som ska betala sitt resande fullt ut.
  Det är en flygplatschefs uppgift att åstadkomma balans i boksluten för den egna verksamheten. Jag förstår till fullo att andra transportalternativ inte kan förväntas pläderas för från flygplatsen.
  Men vi som sitter i dess styrelse har dubbelt ansvar – vi lyder inte enbart under bolagslagen och ska verka för vårt bolags bästa, vi ska också verka under kommunallagen och måste se till helheten för att bedöma vilken roll Kalmar Airport AB ska ha i framtiden.

  För egen del vill jag verka för långt bättre järnvägsförbindelser genom vårt län, inte minst till Stockholm. Jag anser jag det självklart att man aldrig kan rättfärdiga subventioner med allmänna medel till ett transportslag som har så stor negativ miljöpåverkan som flyget har. Då omintetgör man de marknadskrafter som trots allt verkar i en mer hållbar riktning, så att en nödvändig omställning aldrig sker.
  Jag tycker att det från var och en av oss krävs svar på frågan hur vi ställer oss till att subventionera flygandet med skattebetalarnas pengar. Vi är valda med förtroende från väljarna i allmänna val, och ett sådant stundar inom kort. Medborgarna bör upplysas om hur vi som styrelseledamöter avser att agera i denna principfråga.

  En styrelse som är beredd att göra ägartillskott från kommunen eller från länets infrastrukturmedel skulle för mig innebära att jag inte ser någon möjlighet att längre vara med och verka för bolagets bästa eller att ta ansvar för Kalmar Airport AB.
  Jag vill veta hur ni andra i styrelsen tänker agera – och kanske vill en del väljare detsamma?
  Ser fram emot tydliga svar!


  Jonas Löhnn (MP), ersättare i Kalmar Airport AB