Kalmar flygplats – en god affär för Kalmarregionen

Skapad: 2010-11-11

Kalmar flygplats – en god affär för Kalmarregionen

 • Jonas Löhnn anger i sin debattartikel den 9 mars, att Kalmar Airport är på väg att bli en kommunal förlustverksamhet. Detta sedan Kalmar kommun tog över ägandet till flygplatsen från staten/LFV den 1 januari 2007.

  Som styrelsesuppleant i Kalmar Airport AB borde Jonas Löhnn höja sig över den snäva fokuseringen på flygplatsens balansräkning när nyttan och vinsten av flygplatsen skall värderas. Det är korrekt att den engångsersättning som LFV bidrog med i samband med ägarbytet kommer att vara förbrukad under 2011. Detta är ingen överraskning, utan följer en arbetsplan med ett väl kalkylerat och planerat resultat efter att medlen använts till såväl investeringar som stärkning av verksamhetsdriften. Arbetsplanens inriktning är att flygplatsverksamheten därefter skall inordnas bland de övriga kollektiva transportmedlen för delvis regional finansiering. Flyget får här konkurrera på egna meriter med järnväg och buss om till buds stående infrastrukturmedel. Det ingår inte i arbetsplanen – som Jonas Löhnn antyder - att direkta skattemedel från Kalmar kommun skall finansiera driften av Kalmar Airport.

  Jonas Löhnn må i sin debattartikel vara ursäktad när han ikläder sig rollen som riksdagskandidat för ett politiskt parti, som ser att det helst inte skall finnas någon landsortsflygplats i Sverige söder om Sundsvall. I stället skall järnvägen ges högsta prioritet och då tycks det inte spela någon roll att skattsedeln belastas. Finns här möjligen en bakomliggande uppskattad samhällsvinst, utöver enbart miljöintresset, som legitimerar det finansieringssättet? Om det är så, borde Jonas Löhnn i sin egenskap av jämväl företrädare för Kalmar Airport AB, ärligen medge att vinsten och nyttan av Kalmar Airport inte i första hand ligger i resultat- och balansräkningen – utan i samhället/regionen som flygplatsen betjänar. En stor del av näringslivet är för sin existens direkt beroende av tillgången till det snabba och regularitetsmässigt säkra färdmedel som flyget bjuder relativt andra transportsätt till/från Kalmarregionen. Flyget är en samhällsviktig tillgång som gynnar arbete, välfärd och utveckling. Flygplatsen är därmed en mycket god affär för Kalmarregionen – den stärker näringslivetes konkurrenskraft och de kommunala ekonomierna inom sitt upptagningsområde.

  Flyget bidrar till utsläppen av växthusgaser. Den samlade flygbranschen arbetar intensivt på framtagning av nya fossilfria bränslen och effektivare förbränningsteknik för minskning av flygplanens utsläpp. Detsamma gäller ansträngningar för reducering och kompensation av utsläppen i de markbundna flygverksamheterna.

  Jag noterar tacksamt att Jonas Löhnn i sin artikel nämner att Kalmar Airport jobbar seriöst och framgångsrikt med att göra flygandet mer miljövänligt. Beklagligt dock att tillfället inte beaktas att tydliggöra detta arbete bättre för läsaren.

  Vid Kalmar Airport gäller följande aktiva miljöarbete; biologisk rening av kvävekemikalier från banavisningen via våtmarksanläggningen Kalmar Dämme, förnyelsebar energianvändning vid uppvärmning av ett 15-tal byggnader på flygplatsen genom bergvärmeteknik och fjärrvärme, köp och låsning av utsläppsrätter som motsvarar CO2-utsläppen av flygplatsens egna fordon och maskiner, samverkan med flygbolagen om s.k gröna inflygningar som minskar utsläppen från flygplanen, samverkan med flygbolagen om passagerarköp av utsläppsrätter som motsvarar den aktuella flygningen samt medverkan i uppmuntran av miljöinnovationer genom ett årligt medelsbidrag. Flygplatsen följer dessutom ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001 med årliga revideringar.

  Hans Hjertonsson
  Vd/flygplatschef