Nya mönster för hur vi förflyttar oss

Skapad: 2010-11-11

Nya mönster för hur vi förflyttar oss

 • Det finns anledning till hoppfullhet! Miljöpartiet välkomnar med glädje den enighet som äntligen finns i Kalmar om att inte acceptera att just cyklister ska beläggas med broavgift, Vår kommun kommer inte att teckna avtal med Trafikverket. De får själva behålla ansvaret för att alla trafikslag kan ta sig mellan Öland och Kalmar.
  Kalmar ska vara en cykelstad, och därför kommer vi också att uppdra åt KLT att belysa möjligheterna att på alla linjer ta med sin cykel när man åker kollektivt. Det som fungerar i Danmark kan inte vara omöjligt här.

  Smartare resmönster verkar nu få sitt efterlängtade genomslag, de goda nyheterna duggar tätt.
  I höst ska enhetstaxan för de blå bussarna införas fullt ut. Det kommer att gynna de resor som inte kan göras med cykel eller till fots och på ett bättre sätt erbjuda alternativ till bilåkande.
  Tillsammans med landsbygdens växande närproduktion av småskalig energi, som biogas och vindkraft, skapas en struktur för vitalisering. Vi kan åter prioritera närhet framför rörlighet med återkomst av servicefunktioner. Trenden att alla måste flytta till stan kan brytas, vilket ger en levande landsbygd och minskar ohälsosamma miljöer och parkeringsproblem.

  Tanken på en spårburen pendeltrafik både norrut och västerut från Kalmar har spritt sig och nu finns en samsyn i kommunmajoriteten. Vi ser det som en stor framgång för ett miljövänligare resande och välkomnar inte minst Socialdemokraternas ställningstagande i frågan. Visst finns en farhåga att intresset är störst fram till årets val, men för oss som drivit frågan länge är detta ingen nyck, utan alltid en prioriterad investering. Redan inom kort kan en energieffektiv och snabb anknytning med Kalmar finnas för dem som bor i Rockneby, Läckeby och Lindsdal, liksom det snart är enkelt att knyta till sig Nybro, Trekanten och Smedby med en sådan trafik. På lite sikt ska dessa tåg kunna tankas med biogas - det sker redan i Linköping som numera låter sitt konverterade pendeltåg Amanda också angöra Kalmar. Allra bäst blir det om trafiken sköts med spårvagn. Steget till att låta Centralstationen bli pendeltågens ändhållplats och att flytta ut angöringen av fjärrtågen till ett ReseCentrum vid Södra station så att flera bomfällningar undviks är då heller inte fjärran.

  Bättre infrastruktur är det som på ett avgörande sätt kan få vårt län att bli en framsida. Sådana satsningar betalar sig med tiden, om de görs med klok långsiktighet.
  Järnvägstrafik är snabb och energisnål, en oslagbar kombination där den är möjlig. Nästa steg måste därför bli en en kustjärnväg, så att vi inte tynar bort på grund av att vi hamnar långt från de stora stråken för höghastighetståg. En sträckning genom vårt län, från Karlskrona till Stockholm, är ett viktigt mål att jobba för i riksdagen för vårt läns ledamöter där. Som medborgare borde man avkräva sina riksdagskandidater ett löfte om att verka för detta.

  Hur var det då med flygandet? Med rätt planering behövs det knappast för inrikesresor, men för de långväga destinationer som annars är svåra att nå. En oundviklig utveckling är att lönsamheten för de flygplatser som inte drivs för att upprätthålla en internationell trafik minskar. Så länge Kalmars flygplats klarar sin verksamhet utan tillskott av skattemedel har den ett berättigande, men på sikt är det helt i sin ordning att flygplatserna bli färre och får större regionala upptagningsområden. Först då spelar de rätt roll i en hållbar infrastruktur.

  Det finns en tydlig prioritering att göra för att åstadkomma hållbara transporter.
  I stadsmiljö ska vi planera så att vi ger fördel åt cykel och gående.
  I busstrafiken ska tillgängligheten i landsbygd prioriteras, tillsammans med satsningar på de grupper som har svårt med framkomlighet av andra skäl – sjukresor, färdtjänst och flextrafik.
  Så mycket som möjligt av resande och transporter ska ske på räls. Kollektivtrafiken ska knyta samman trafikslagen, och visst finns det då även plats för bilar i ett miljöpartistiskt idealsamhälle. När kravet på flexibilitet tvingar oss till individuella resor ska det finnas biogastankning och teknikutveckling, t ex kring spårbilar, för att underlätta en kostnadseffektiv och miljövänlig användning av bilen.
  Båt är för vår region ett möjligt alternativ till Baltikum, men framför allt ämnat för godstransporter, särskilt i kombination med tåg.
  Det är nu upp till de folkvalda att ta det planeringsansvar som ålagts dem, och fördela de gemensamma resurserna efter var de gör bäst nytta. För oss miljöpartister spirar hoppet om att detta ska kunna lyckas utan det kortsiktiga tänkande som så ofta präglat mycken planering, inte minst den som gäller trafik.


  Jonas Löhnn (MP), kommunalråd i Kalmar