Svar från Hjertonsson (nästan identiskt med det från 19/3)

Skapad: 2010-11-11

Svar från Hjertonsson (nästan identiskt med det från 19/3)

 • I DEBATT den 17 augusti vidhåller Jonas Löhnn att flyget fullt ut skall betalas av den som använder sig av möjligheten och att offentliga medel av miljöskäl i första hand skall förbehållas järnvägen.

  Flygplatsen måste som kollektivt transportsätt ges möjlighet att konkurrera med övriga kollektiva trafikslag om tillgängliga offentliga regionala infrastrukturmedel. Jag menar att flyget skall konkurrera om dessa medel efter sina egna meriter. Det starkaste argumentet är flygplatsens betydelse för det regionala näringslivets bestånd och utvecklingsmöjligheter.

  Jag menar att flygplatsens nytta inte enbart kan speglas i rörelsens resultat. Vinsten uppstår i samhället genom att flygmöjligheten tillhandahålles företag och medborgare. Dessa bidrar i sin tur till stärkning av den regionala offentliga ekonomin genom sysselsättning och konsumtion. Miljöskälet - à la Jonas Löhnn - för att ifrågasätta flygplatsen som legitim mottagare av offentliga medel för investeringar, får då ställas mot den regionala nyttan av bl.a ett bibehållet, blandat och livskraftigt näringsliv. I vågskålen på Jonas Löhnns sida får läggas uppgiften från Naturvårdsverket om att inrikesflygets andel av de totala CO2-utsläppen i landet under 2008 uppgick till blygsamma 1,76%.

  Jag vill understryka att Kalmar Airport genom hårt effektiviseringsarbete under det kommunala ägarskapet sedan ägarskiftet 2007, lyckats få till stånd en ekonomi som innebär att intäkterna i stort svarar mot de löpande driftkostnaderna. Det är kommande investeringar med tillhörande kapitalkostnader som inte kan klaras utan appell till budgeten för den gemensamma regionala transportapparatens utveckling. Alla mindre och medelstora landsortsflygplatser i landet upplever samma dilemma. De tunga investeringarna i form av landningsbanor, taxningsvägar, terminaler, flygtrafikledningssystem och andra sofistikerade men nödvändiga säkerhetssystem, har en förhållandevis låg nyttjandegrad. Detta på grund av efterfrågans/trafikens ojämna fördelning över dygnet. Allt måste dock finnas på plats i ett ständigt uppgraderat och säkert skick när flygoperationerna skall genomföras med koncentration till morgon och eftermiddag/kväll. Kalmar Airports förutsättningar att i egen ekonomi kunna täcka även förväntade kapitalkostnader över tiden, kan bara ske genom väsentligt ökade passagerarvolymer och flygrörelser. Det är inte realistiskt att räkna med att detta kan uppnås.

  Jonas Löhnns ivrighet att förbättra flygplatsekonomin genom väsentligt höjda avgifter mot flygbolagen, är lätt att ge uttryck för men tarvar eftertanke innan handling. Balansgången mellan ökade flygplatsavgifter för att även klara avskrivningar och räntor - visavi risken att förlora ett flygbolag - är ständigt på flygplatsens dagordning. Noggranna sådana avvägningar har resulterat i frysning av flygplatsavgifterna de senaste två åren. Allt till förmån för ett bibehållet linjenät till Stockholm och i medvetenhet om den kritiskt låga passagerarmassa som står till buds att överleva på för de båda konkurrerande flygbolagen.

  Det är orättfärdigt av Jonas Löhnn att vilja utesluta flyget från möjligheten att delta i konkurrensen om offentliga medel till flygplatsinvesteringar. Detta om han inte samtidigt klart deklarerar att han är beredd att bromsa upp företagandet i regionen och därmed också undergräva livsnerven för god samhällskvalitet i dess vidare bemärkelse. Att väsentligt öka flygplatsavgifterna är heller ingen bra idé. Kalmar Airport vill behålla flyglinjekonkurrensen och därmed medverka till såväl lägre biljettpriser som ett större linje- och charterutbud för de resenärer som väljer flygmöjligheten. Detta visar sig vara ett framgångsrikt koncept. I september utökas turtätheten till Stockholm. Tillgängligheten till inrikesflyget på Kalmar Airport blir nu den högsta sedan början på 1990-talet. Antalet internationella charterdestinationer på flygplatsen har heller aldrig varit större än under innevarande år.


  Hans Hjertonsson
  Vd Kalmar Airport AB