Parkering vid Guldfågeln Arena

Skapad: 2011-03-09

Parkering vid Guldfågeln Arena

 • För den som orkar läsa långa texter på kanslisvenska, som skulle få vilken revisor som helst att falla i sömn, finns här det överklagande som jag som medborgare i kommunen Kalmar och fullmäktigeledamot nyligen lämnat till Förvaltningsrätten i Växjö.
  De kan pröva om besluten gått rätt till, eller om de bryter mot lagen.
  Allt i syfte att värna demokratin.

  Bilagor är markerade med tjock text som du kan klicka på för att se eller höra dem.
  Så här ser mitt överklagande ut:


  Laglighetsprövning av kommunala investeringsbeslut 2011-03-06


  Till
  Förvaltningsrätten i Växjö


  Överklagande av beslut vid Kalmars kommunfullmäktige 31 januari 2011, vid vilket undertecknad deltog som ledamot.


  Vad jag vill ställa under prövning:

  1. Om ärendet i sin helhet uppfyller kommunallagens krav på beredning.

  2. Presidiets bedömning i ordningsfrågan, att Kalmars kommunfullmäktige inte kan behandla yrkanden som gäller en detaljplans genomförandebeskrivning.

  3. Om delegationsbeslutet i Servicenämnden 16 juni 2010, att bemyndiga förvaltningschefen för Serviceförvaltningen att genomföra en omfördelning av investeringsmedel, uppfyller lagens krav på beredning.

  4. Om upphandling och antagande av NCC som entreprenör 24 juni 2010 bereddes på rätt sätt.

  5. Om det långt framskridna byggandet av träningsplaner och parkeringsplatser genomförs på ett lagenligt sätt, när det sker utan detaljplan, med stöd endast i ett på delegation utfärdat tillfälligt bygglov.

  6. Om själva byggandet av ca 1000 parkeringsplatser är lagstridigt, då inget beslutsorgan haft som ärende att behandla frågan om kommunen ska gå in i detta åtagande.

  7. Om det av kommunen bekostade anläggandet av ca 1000 parkeringsplatser vid Guldfågeln arena är att betrakta som otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare.

  8. Om kommunens beslut om avsiktsförklaring gentemot Arenabolaget och Kalmar FF avseende ekonomiskt stöd kan anses utgöra tillräcklig grund för ett genomförande, eller om det tarvar nya beslut när det man skrivit att man avser också ska infrias.

  Hur man än vrider och vänder på detta ärende kan konstateras att folkvalda inte i någon kommunal beslutande församling kunnat ta ställning till åtagandet att anlägga ca 1000 parkeringsplatser på Gasten 1, eller till dess finansiering, och att det nu ändå genomförs.
  Första och enda gången beslutsunderlag förelegat med beskrivning av åtagandet, utöver det underlag som enbart Servicenämndens ordförande ensamt delgivits inför det till honom delegerade beslutet att anta entreprenör för genomförandet, var på kommunfullmäktigesammanträdet 31 januari 2011 där de folkvalda nekades möjlighet att lägga yrkanden om avslag eller förändringar i finansieringsfrågan.
  Genomförande sker nu utan möjlighet till insyn för allmänheten och utan beslut eller demokratisk förankring.
  Invändningar mot det kommunala åtagandet och dess förutsättningar har, liksom förslag till alternativa finansieringslösningar, därför ej kunnat tas upp, än mindre behandlas. Allmänna intressen har inte kunnat tillvaratas och för medborgarna blir det svårt att avkräva sina beslutsfattare politiskt ansvar när de inte har getts möjlighet att ha något som helst inflytande i ärendet.

  Några av de punkter som jag enligt ovan vill få juridiskt prövade sträcker sig längre bakåt i tiden än vad som kan sägas vara brukligt för överklaganden av kommunala beslut, men förutsättningarna för de då fattade besluten har först helt nyligen kommit till min och allmänhetens kännedom. Så gavs t ex information om det nya kommunala åtagandets omfattning - anläggandet av ca 1000 parkeringsplatser – i sin helhet först genom mejl till gruppledarna för de politiska partierna bara en vecka innan detaljplanen skulle tas upp i Kalmars kommunfullmäktige. (Bilaga 1: Det brev som den 20 januari 2011, efter förfrågningar, skickades till de politiska partiernas gruppledare.)
  Ingenstans har heller tidigare redovisats något belopp för den tillkommande kostnad, här angiven till 8,5 miljoner kronor, som Kalmar kommun förväntas använda för denna ej beslutade investering.
  Då ingen information om detta funnits tillgänglig tidigare har det heller inte varit aktuellt eller ens möjligt att begära laglighetsprövning.


  De omständigheter som stödjer överklagandet:

  1. Om ärendet i sin helhet uppfyller kommunallagens krav på beredning.

  Med anledning av att detaljplaneärendet, som kommunfullmäktige hade att ta ställning till, i väsentliga delar inte tagits upp för beredning i någon annan kommunal nämnd eller styrelse yrkade jag på återremiss för att få ärendet vederbörligt berett. Presidiet menade sig inte se brister i beredningen av ärendet och återremissyrkandet vann inte ledamöternas bifall.
  (Bilaga 2: Protokoll från fullmäktige 31 januari 2011 Ärende § 9 samt Bilaga 3: Ljudupptagning av hela ärendet).

  Invändningarna mot hur ärendet hanterats framkommer också i ljudupptagning av interpellation som Inger Hilmansson ställde till Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson vid samma fullmäktigesammanträde 31 januari 2011 (Bilaga 4.)

  I handlingarna inför fullmäktige fanns viktig information som inte tidigare redovisats och därmed inte genomgått någon beredning. Av den antagandehandling som betecknas som ”Genomförandebeskrivning” framgår att Kalmar kommun åtar sig att finansiera nyanläggning och drift av en parkeringsplats på kvarteret Gasten 1.
  Fram till dess att möteshandlingarna sändes ut inför fullmäktigesammanträdet 31 januari 2011 hade ingen folkvald församling haft någon information om detta.

  Kalmar kommuns ekonomiska åtaganden i området slogs fast redan vid kommunfullmäktige 18 juni 2007, ärende 128 (Bilaga 5). Där anges de förutsättningar som förelåg då fullmäktigeledamöterna fattade beslut om kommunala åtaganden vid tillkomsten av den nya arenan. Fullmäktige fattade 25 augusti 2008, ärende 129 (Bilaga 6), nya beslut för att genomföra några ändringar i och tillägg till det tidigare beslutet.
  Vid detta tillfälle finns bland handlingarna ett underlag, vilket i protokollet betecknas som bilaga A § 129/2008, tillställt kommunstyrelsens arbetsutskott 18 augusti 2008 (Bilaga 7).
  Här redovisas att överenskommelsen byggde på ”att Sveafastigheter förvärvar parkeringsytor norr om Trångsundsvägen för ca 1000 – 1300 parkeringsplatser (om möjligt 30.000 – 40.000 kvadratmeter). vilket är en förutsättning för Arenan enligt detaljplanen. Markförvärvet som avser parkeringsändamål på ej hårdbelagd yta enligt krav från Kalmar Vatten AB kan ske på av kommunen anvisad plats när placeringen av träningsplanerna är fastställd. Marken säljs för 80 kr/kvadratmeter som bedöms vara ett rimligt värde för icke planlagd mark vid Trångsundsvägen enligt mark- och planenheten. När detaljplan och placering av parkeringsplatser är fastställd kommer ett förslag om försäljning att redovisas som ett särskilt ärende”.
  Det som förespeglades ledamöterna vid finansieringsbeslutet 2008 var alltså att Kalmar kommun genom markförsäljning skulle få en intäkt, och att Sveafastigheter AB skulle ta det fulla ansvaret för anläggning och drift av parkeringsanläggningen. Sedan Sveafastigheter dragit sig ur samarbetet med Kalmar FF har inget nytt beslut fattats om att ändra kommunens åtagande. Fullmäktigehandlingarna till detaljplanebeslutet 31 januari 2011 beskriver därför ett nytt åtagande som kommunen förbundit sig till utan att beslut fattats därom.
  Skulle kommunen ändra på tidigare finansieringsbeslut krävs givetvis beredning av ett sådant ärende, vilket nu helt saknades.
  De beslut som fullmäktige fattade i ärendet 31 januari 2011 måste med detta anses ogiltiga.


  2. Presidiets bedömning i ordningsfrågan, att Kalmars kommunfullmäktige inte kan behandla yrkanden som gäller en detaljplans genomförandebeskrivning.

  Presidiet nekade att ställa tre vid fullmäktige ställda yrkanden under proposition. Vid ordningsfråga om vad i ärendet som ett beslut skulle komma att omfatta angavs att den till detaljplaneärendet hörande, och i handlingarna inkluderade, genomförandebeskrivningen inte omfattades av beslutet. Därmed togs heller inga yrkanden upp som rörde denna del av ärendet.
  (Se bilaga 2: skriftlig reservation som betecknas som ”bilaga C” och folkpartiets reservation om det avslagsyrkande som inte togs upp, samt tidigare nämnda ljudupptagningar bilagorna 3 och 4 som bl a återger min ordningsfråga och presidiets nekande till behandla två av mina yrkanden).

  Detaljplanen som behandlades innefattade flera delar, varav genomförandebeskrivningen var en. Denna betecknas helt tydligt som ”antagandehandling” och beskrevs på förfrågan vid den kommunstyrelsebehandlingen 11 januari 2011 av kommunens Plan- och bygglovschef som del av detaljplanen, vilken omfattades av beslutet.

  Samtidigt som presidiet ansåg att ärendet var korrekt berett hindrade man alltså förslag om att avslå eller att göra förändringar i den del av detaljplaneärendet som beskrev
  den nya kommunala finansieringen. Genom detta omöjliggjorde man att ledamöterna utövade något som helst inflytande i genomförande- och finansieringsfrågan.

  Som skäl för sitt ställningstagande redovisade presidiet beslut om medelsanvisning och delegationsbeslut, från Servicenämndens sammanträde 16 juni 2010. (Bilaga 8: SN § 88 Investeringar ombudgeteringar.) Protokollet visar emellertid att ingen information gavs ledamöterna där om att ombudgeterade medel skulle gå till ett nytt åtagande för de parkeringar som tidigare varit ett icke-kommunalt ansvar. Tvärt om preciseras avsikten med ombudgeteringen vara att bekosta träningshall, infrastruktur och träningsplaner. För samtliga dessa åtaganden finns tidigare beslut. Parkeringarna nämns inte alls.
  Till delegationsbeslutet, att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra nämnda ombudgeteringar, hör en skrivelse från Serviceförvaltningen 2010-06-15 som betecknas som bilaga 54/2010 (Bilaga 9).
  Inte heller i i denna skrivelse ges en bakgrund som redovisar något alls om parkeringsåtagandet, vare sig vad gäller fysisk eller ekonomisk omfattning. Nämndsledamöterna har alltså inte kunnat ta ställning till eller bereda frågan som kommunfullmäktige 31 januari 2011 behandlade.
  Därför har kommunfullmäktiges presidium misstagit sig om att beslut i fråga om finansiering av det som beskrivs i detaljplanens genomförandebeskrivning redan fattats, och att fullmäktige med detta inte behöver hantera den frågan.
  Detaljplanefrågan måste därför göras om och beslut i finansieringsfrågan tas upp som separat ärende.


  3. Om delegationsbeslutet i Servicenämnden 16 juni 2010, att bemyndiga förvaltningschefen för Serviceförvaltningen att genomföra en omfördelning av investeringsmedel, uppfyller lagens krav på beredning.

  Med ovanstående beskrivning av hur ärendet med ombudgetering av medel till nya kommunala åtaganden skedde, utan ledamöternas kännedom om att det inte bara gällde ökade kostnader för tidigare åtaganden, utan också ca 1000 nya parkeringsplatser som tidigare varit en privat aktörs ansvar, måste ställas i fråga om den delegation som gavs till förvaltningschefen kan anses vara beredd enligt lagens krav.
  Av demokratiskäl måste man kunna förvänta sig att kommunala beslutsfattare har underlag som återger vad det är de beslutar, för att de inte ska fatta beslut helt i blindo.


  4. Om upphandling och antagande av NCC som entreprenör 24 juni 2010 bereddes på rätt sätt.

  Inför kommunfullmäktigesammanträdet 31 januari 2011 skickade presidiet också ut en annan handling från Servicenämndens sammanträde 16 juni 2010, vilken skulle anses utgöra grund för bedömningen att nämnden behandlat frågan om finansiering av de nya parkeringsplatserna. (Bilaga 10: SN § 90 Gasten 1, träningsplaner och parkeringsplatser.)
  Det beslut som Servicenämnden fattade var att delegera till sin ordförande att efter avslutad upphandling besluta om tilldelning till entreprenör för genomförande av de infrastrukturåtgärder och byggnationer av träningsplaner som i enlighet med tidigare beslut åvilade kommunen.
  Här nämns förvisso ordet ”parkeringsplatser” i rubriken, men det kunde omöjligen förstås som ett nytt åtagande av ledamöterna, då det i infrastrukturen i övrigt också ingått ett mindre antal parkeringsplatser i området. Inget antyder ens att det handlar om för kommunen nya parkeringsytor, eller preciserar någon omfattning vare sig i antal eller ekonomi.
  Beslutet om delegation kan alltså inte sägas ge stöd för fullmäktigepresidiets uppfattning att Servicenämnden fattat beslut om finansiering.

  Även till detta ärende i Servicenämnden fanns en skrivelse från Serviceförvaltningen. (Bilaga 11: Upphandling av träningsplaner mm i kv Gasten, skrivelse 2010-06-09, benämnd bilaga 56/2010.)
  I denna anges tidsbrist som skälet för delegation och omfattningen av det som ska upphandlas preciseras till ”träningsplaner mm”.
  Ingenstans kan man se en antydan om att nämndledamöterna skulle vara ens bristfälligt informerade om vad som egentligen upphandlades, utan snarare hade man ingen information alls om detta.

  När nämndens ordförande en dryg vecka senare, 24 juni 2010, nyttjade sin delegation att anta entreprenör skedde det med ett underlag som ingen i nämnden fått del av. Protokollet från anbudsöppnandet och en kostnadsberäkning, båda daterade efter nämndens möte, fanns med som underlag. I dessa framkommer emellertid inget nytt om parkeringsytorna. Men i själva protokollet från antagandet (Bilaga 12: Beslut efter delegation.) framgår plötsligt, för första gången i tillgängliga kommunala handlingar, att ”Ca 1000 bilparkeringsplatser kommer att anläggas mellan träningsplanerna och E22”.

  Till fullmäktigesammanträdet 31 januari 2011 hade jag lämnar en enkel fråga, för den s k ”gyllene stolen”, till Ingvar Nilsson, som var Servicenämndens ordförande i juni 2010. (Bilaga 13).
  Jag hade då också kunnat ta del av den intervju som tidningen Barometern publicerade 18 december 2010 (Bilaga 14), vilken för mig förklarade hans roll och en del av hans agerande.
  Ingvar Nilsson kunde emellertid inte besvara mina frågor vid fullmäktigemötet, då han blivit sjuk och inte var närvarande, men per mejl fick jag i alla fall några kommentarer från honom (Bilaga 15).

  Det torde vara uppenbart att ordförande i Servicenämnden den 24 juni 2010, tydligen efter påtryckningar, missbrukade sin delegation från 16 juni samma år att göra tilldelningsbeslut i en upphandling, när han i vetskap om att entreprenören fick i uppdrag att genomföra byggnation som inte meddelats nämnden, utan tydligt mandat, ändå fullföljde tilldelningsbeslutet, med åtföljande kostnadsökningar.
  Upphandlingen och antagandet av entreprenör kan inte ha inte beretts på ett korrekt sätt, när nämndsledamöter lämnar beslutsdelegation utifrån en bristfällig och felaktig information.


  5. Om det långt framskridna byggandet av träningsplaner och parkeringsplatser genomförs på ett lagenligt sätt, när det sker utan detaljplan, med stöd endast i ett på delegation utfärdat tillfälligt bygglov.

  Kommunallagen bör rimligen på något sätt skydda kommunmedborgarna från skendemokrati. De träningsplaner och parkeringsplatser som omfattas av detaljplanen som kommunfullmäktige behandlade 31 januari 2010 är redan långt gångna vad gäller genomförandet. Aldrig förr har Kalmar kommun genomfört en så stor byggnation utan gällande detaljplan, med bara ett tillfälligt bygglov – i detta fall dessutom taget på delegation av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
  Eftersom någon detaljplan ännu inte vunnit laga kraft måste det kunna prövas om det är förenligt med lagen, att med allmänna medel ändå genomföra byggnation för mer än 70 miljoner kronor i området .


  6. Om själva byggandet av ca 1000 parkeringsplatser är lagstridigt, då inget beslutsorgan haft som ärende att behandla frågan om kommunen ska gå in i detta åtagande.

  Byggandet, som redan kommit långt, av just de nya parkeringsplatserna i kvarteret Gasten, måste också utifrån frånvaron av kommunala beslut, ifrågasättas utifrån laglighetssynpunkt.
  Att alls påbörja byggnation, innan reda beslut finns, är knappast förenligt med kommunallagen.

  7. Om det av kommunen bekostade anläggandet av ca 1000 parkeringsplatser vid Guldfågeln arena är att betrakta som otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare.

  I enlighet med vad som redovisades i kommunfullmäktige 25 augusti 2008, ärende 129 (Se bilaga 6) fanns en överenskommelse om att Sveafastigheter AB skulle åta sig att anlägga de nya parkeringsytorna intill Kalmars nya Arena.
  Sveafastigheter AB är ett sk private equity-bolag, som placerar pengar för snabbast möjliga avkastning. De äger markområden och fastigheter intill arenan, där ett stort köpcentrum vuxit fram. Deras insats i byggnation av arena och kringliggande markområden avsåg förstås att förstärka värdet av deras befintliga fastighetsinnehav.
  Sveafastigheter bildade bolag tillsammans med Kalmar FF för att genomföra arenabygget och kommunen band upp sig för stora kostnader och risktaganden. Med det fanns inte längre något skäl för Sveafastigheter att bidra ytterligare, och man gick ur bolaget, men lämnade då, utöver ritningar o d, också ett bidrag till Kalmar FF på 5 miljoner kr.
  Kalmar FF borde alltså ikläda sig sin forna samarbetspartners åtaganden, och har fått medel för att klara en stor del av de kostnader som nu lagts på kommunen.

  De insatser som Kalmar kommun nu gör ger Sveafastigheter alla de fördelar de eftersträvar, utan att de avkrävs att fullfölja de åtaganden som de tidigare utgett sig för att vilja genomföra.

  Kalmar FF är en elitidrottsförening, med idrottsverksamhet för enbart män och pojkar. Man bedriver affärsverksamhet och ansvarar för nya arenan genom ett dotterbolag.

  Behovet av parkeringsplatser för kommunal och allmännyttig verksamhet i området är uppskattningsvis inte mycket mer än en tiondel av vad kommunen nu bygger. De tre träningsplanerna i området är de som kommunen har ansvar för. Dessa kan jämföras med de tre fotbollsplanerna i Lindsdal, norr om Kalmar stad, där tre fotbollsplaner och intilliggande verksamhet, som förskola m m, tar ca 100 parkeringsplatser i anspråk.

  Vid annan byggnation där kommunen inte själv är fastighetsägare ställs krav på att med egna medel uppfylla en parkeringsnorm som uttrycker parkeringsbehov i förhållande till sin verksamhet. En särbehandling av Arenabolaget, som inte bedriver kommunal verksamhet kan knappast anses vara förenligt med kommunallagens likabehandlingsprincip.
  Att kommunen åtar sig kostnader som egentligen överenskommits ska ligga på motparten bör därför likställas med gynnande av enskild näringsidkare.


  8. Om kommunens beslut om avsiktsförklaring gentemot Arenabolaget och Kalmar FF avseende ekonomiskt stöd kan anses utgöra tillräcklig grund för ett genomförande, eller om det tarvar nya beslut när det man skrivit att man avser också ska infrias.

  Frågan om parkeringsplatser och försäljning av markområden till dessa ska enligt beslut i kommunfullmäktige 18 augusti 2008 (Se bilaga 7) redovisas som ett särskilt ärende.
  Något sådant ärende har inte förevarit, och det bör därför åläggas Kalmar kommun att beslut om genomförande tas upp på rätt sätt.


  Dag som ovan


  Jonas Löhnn