Förvaltningsrätten prövar inte ärendet

Skapad: 2011-05-01

Förvaltningsrätten prövar inte ärendet

 • Beslut 2011-04-14 Meddelat i Växjö Mål nr 777-11

  KLAGANDE
  Jonas Löhnn

  MOTPART
  Kalmar kommun

  ÖVERKLAGAT BESLUT
  Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2011, dnr KS 20100/00677 214, § 9

  SAKEN
  Fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); avvisning av överklagande

  FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT
  Förvaltningsrätten tar inte upp överklagandet till prövning.

  YRKANDEN MM
  Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011 att anta detaljplan för fastigheten Gasten 1 med flera.

  Jonas Löhnn överklagar beslutet och begär laglighetsprövning.

  SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
  Av bestämmelserna i 13 kap. 1-2 §§ plan- och bygglagen följer att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan inte kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning. Det kan däremot överklagas som förvaltningsbesvär hos länsstyrelsen.

  HUR MAN ÖVERKLAGAR
  (Bilaga om hur man överklagar till Kammarrätten, i vilken det bl a framgår att Överklagandet ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då klagandet fått del av beslutet.)