Skrivelse till Kammarrätten

Skapad: 2011-05-01
Ändrad: 2011-05-02

Skrivelse till Kammarrätten

 • Förvaltningsbesvär över kommunala investeringsbeslut 2011-05-02


  Kammarrätten i Jönköping
  Box 2203
  550 02 Jönköping


  Överklagande av beslut i Förvaltningsrätten (Mål nr 777-11)


  Jag vill överpröva Förvaltningsrättens bedömning från den 14/4 2011 att inte ta upp mitt överklagande av ett kommunalt beslut.

  Min begäran om laglighetsprövning grundar sig i att ett beslut i Kalmars kommunfullmäktige p g a felaktig bedömning i ordningsfråga inte tagits i laga ordning.
  Även om ärendet de facto var ett detaljplaneärende är min bedömning att det överklagandet ställer i fråga är om ett beslut om ett kommunalt åtagande, som medför stora nya kostnader och som enligt tidigare fullmäktigebeslut angetts åligga annan part, kan läggas in som en icke påverkansbar del av en detaljplan, närmare bestämt i dess genomförandebeskrivning, utan att man bryter mot kommunallagens krav på beredning.

  Förvaltningsrätten i Växjö valde att inte pröva ärendet, men hänvisade till att ”det kan däremot överklagas som förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen”.
  Jag har därför följt den uppmaningen och innan beslutet vunnit laga kraft sänt mitt överklagande dit.

  Eftersom jag inte vet hur Länsstyrelsen kommer att ställa sig till min besvärsskrivelse lämnar jag, inom den tid som Förvaltningsrättens dom kan överklagas, också denna begäran om att Kammarrätten överprövar Förvaltningsrättens beslut.
  Även om Kammarrätten vill invänta Länsstyrelsens avgörande i frågan, innan man tar ställning om prövningstillstånd, ansåg jag det säkrast att tillskriva domstolen inom överklagandetiden.

  Skulle inte heller Länsstyrelsen pröva mitt ärende borde detta överklagande vara av vikt för rättstillämpningen, då ingen instans i så fall anser sig vara den rätta att vända sig till.


  Min besvärsskrivelse till Länsstyrelsen, vilken innefattar överklagandet till Förvaltningsrätten i sin helhet, bifogas.  Dag som ovan


  Jonas Löhnn