Förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen

Skapad: 2011-05-01
Ändrad: 2011-05-02

Förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen

 • Förvaltningsbesvär över kommunala investeringsbeslut 2011-05-02

  Till
  Länsstyrelsen i Kalmar län
  391 86 Kalmar

  Överklagande av beslut
  Jag har inom den tid som erfordras innan ett beslut vinner laga kraft överklagat Kalmar kommunfullmäktiges hantering av ett ärende som åsidosatt de folkvaldas rätt till god beredning, insyn och påverkan.
  Förvaltningsrätten i Växjö har emellertid ansett att ärendet är att betrakta som en detaljplan och vill därför inte göra en laglighetprövning. Man hänvisar till att ”det kan däremot överklagas som förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen”.
  De sedvanliga tre veckornas överklagandetid sedan fullmäktigebeslutet är givetvis passerade, men då jag inom denna tid väckt talan och ärendets hantering nu bara hänvisas vidare har beslutet fortfarande inte vunnit laga kraft, varvid Länsstyrelsen ska kunna göra en prövning i sak.

  Jag är medveten om att huvudregeln är att endast den som är direkt berörd, som t ex närboende, kan överklaga ett beslut om detaljplan, samt att man då dessutom under granskningstiden ska ha inkommit med skriftliga synpunkter. Men jag vet också att anledningen till detta är att lagen ska balansera de allmänna intressena på ett klokt sätt gentemot de enskilda.

  Mitt överklagande driver inte någon enskilds intressen, utan framför besvär mot att beslutet drabbar just allmänna intressen, vilka jag som kommunfullmäktigeledamot är satt att bevaka. Det jag konstaterar är att ärendet hanterats felaktigt, varvid detaljplanen kommit att innehålla sådant som inte borde ingå, utan borde fattats separata och korrekt beredda beslut om.
  I det ärende som jag vill ha överprövat är det fråga om ett nytt kommunalt åtagande med budgetkonsekvenser för 8,5 miljoner kronor, som vävts in i detaljplanebeslutet, men som ledamöterna av kommunfullmäktiges presidium nekades möjlighet att lägga yrkanden om.

  Om detta inte kan överklagas i vare sig Förvaltningsrätt eller hos Länsstyrelse finns inget skydd mot att stora ekonomiska åtaganden smygs in i detaljplaneärenden, för att antas utan möjlighet till överprövning.
  Det vore givetvis inte rimligt att lagen, som förväntas skydda demokratin, medgav sådan odemokratisk beslutsgång, varför jag emotser en prövning i sak.

  Den till Förvaltningsrätten tidigare inlämnade beskrivningen av de besvär som jag önskar få utredda lämnar jag, utöver denna inledande sammanfattning, nu till Länsstyrelsen att behandla.
  Där anger jag åtta olika punkter som jag anser bör prövas juridiskt. Jag hoppas och förväntar därför att Länsstyrelsen nu är rätt instans för att ta upp och avgöra de åtta punkterna var för sig.


  Dag som ovan


  Jonas Löhnn