För sent?

Skapad: 2011-05-18

För sent?

 • Följande skrivelse gjordes av Kalmar kommun till Länsstyrelsen 6/5 2011:


  Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan; nu fråga om överklagandet inkommit i rätt tid

  BESLUT
  Jonas Löhnns överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2011 avvisas.

  BAKGRUND
  Jonas Löhnn har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2011, § 9. Det överklagade beslutet innebär att kommunfullmäktige har antagit ett förslag till detaljplan för Gasten 3 m.fl. (träningsplaner och parkering vid nya Arenan i Kalmar).

  Kommunen har nu att göra en prövning av om överklagandet inkommit i rätt tid.

  SKÄL
  Bestämmelser om överklagande av beslut om antagande av detaljplan finns i 13 kap 3 § plan- och bygglagen (1987:10) och 23-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Överklagandetiden för ett beslut att anta detaljplan är tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  Kommunstyrelsen har nu att pröva om överklagandet har inkommit i rätt tid. Om det inte har inkommit i rätt tid ska det avvisas. Överklagandet ska dock inte avvisas om förseningen beror på att beslutsmyndigheten, kommunstyrelsen, har lämnat felaktig hänvisning om hur man överklagar. Inte heller ska överklagandet avvisas om det inkommit till den högre instansen. länsstyrelsen, som ska pröva överklagandet i rätt tid.

  Justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 14 februari 2011. Sista dag för överklagande var den 7 mars 2011.

  Jonas Löhnns överklagande inkom till Länsstyrelsen i Kalmar den 2 maj 2011, det vill säga efter klagotidens utgång. Kommunstyrelsen kan inte anses ha lämnat någon felaktig besvärshänvisning. Länsstyrelsen har inte heller fått in överklagandet till sig inom klagotiden. Mot bakgrund av det nu anförda kan kommunen inte göra någon annan bedömning än att överklagandet ska avvisas på grund av att det inkommit för sent.


  Johan Persson Malin Petersson
  Kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens vice ordförande

  ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE
  Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen i Kalmar län inom tre veckor från delfåendet av denna handling.